the | marketing manažment

the·o·ry [ˈθɪə.ri,ˈθɪr.i] (prekl.) teória: usporiadaný súbor overených poznatkov
slovensky english
slovensky   |   english

Marketing je práca s trhom, my ho s vášňou robíme od roku 2006.

Sme marketingová agentúra zameraná na tvorbu marketingovej stratégie spoločnosti, výrobku alebo služby.
Na základe skúseností sa primárne zameriavame na definovanie, prípadne vylepšenie existujúcej marketingovej stratégie, akvizíciu nových klientov a komunikáciu s existujúcimi, ktorá je slabým miestom mnohých spoločností. Pri našej práci s trhom využívame najnovšie teórie, trendy a nástroje marketingovej analýzy. Spolupracujeme s množstvom odborníkov pôsobiacich vo všetkých odvetviach marketingu. Výstup našej práce je vždy spojený s presným plánom realizácie jednotlivých krokov, v prípade záujmu klienta aj návrhom osoby/spoločnosti, ktorá je pre dané kroky najvhodnejšia. Spolupráca pri exekutíve a následnom vyhodnocovaní efektivity marketingovej činnosti je pre nás samozrejmosťou.

Poďme zvládnuť váš marketing hneď teraz!

email

linkedin

 a 

Návrh a implementácia funkčnej marketingovej stratégie

Stratégie, ktorá korešponduje s firemnou kultúrou, jej vízia je jasná a jednoducho definovateľná.

Pripravíme pre vás individuálnu marketingovú stratégiu založenú na základe relevantných vstupov, rešpektujúcu tradičné hodnoty marketingu a zároveň najnovšie trendy marketingovej komunikácie. Základom každej marketingovej stratégie je detailná analýza trhu, znalosť firemnej kultúry, výrobku alebo služby. Definovanie pozície na trhu na základe analýzy určuje hlavné priority komunikácie, ako aj miesta, na ktoré si treba dať pozor. Súčasťou marketingu a hlavne marketingovej komunikácie musí byť aj plán krízovej komunikácie v prípade predpovedateľných situácií. Záleží nám na zosúladení marketingu spoločnosti a jej firemnej kultúry, čo značne napomáha realizácii jednotlivých krokov.

Fázy prípravy vašej marketingovej stratégie

Štyri primárne časti individuálnej a funkčnej stratégie pre vašu spoločnosť, produkt alebo službu.
Segmentácia

Segmentácia

Analýza trhu a zhodnotenie jeho možností. Definovanie segmentačných kritérií, ktoré sú veľmi dôležité pre úspešnú marketingovú stratégiu spoločnosti, produktu alebo služby. Kľúčová fáza úspešnej stratégie.
Marketingový mix

Marketingový mix

Definovanie mixu na základe porozumenia potrieb zákazníka. Stanovenie pozície a cieľovej skupiny na trhu, ako aj vhodný spôsob propagácie v súlade s produktom a jeho cenou.
Komunikácia

Komunikácia

Správne navrhnutie komunikačných nástrojov, kanálov a hlavne spôsobu, akým bude spoločnosť komunikovať a diskutovať s klientom. Definovanie externej aj internej komunikácie.
Meranie

Meranie

Najdôležitejšia a často opomínaná časť stratégie. Správny návrh a nastavenie jednotlivých meracích nástrojov presne ukáže žiadané výsledky, prípadne miesta nevyužitého potenciálu.

Nezávislý audit existujúcej marketingovej stratégie

Objektívna a nezávislá analýza vonkajších a vnútrofiremných aspektov marketingu.

Každá spoločnosť občas potrebuje nezávislú informáciu, pohľad na svoje pôsobenie na trhu. Marketingový audit je optimálnym nástrojom na získanie komplexnej predstavy, ako je značka, výrobok alebo služba vnímaná verejnosťou, taktiež odhaľuje efektivitu marketingovej komunikácie. Audit je vždy vykonávaný nezávislým odborníkom príslušnej oblasti marketingu. Dôkladná analýza marketingových postupov, hospodárenia a hlavne plnenie cieľov definovaných v marketingovej stratégii odhalí nielen správnosť realizácie stratégie, ale aj jej efektivitu. Výsledkom marketingového auditu je komplexná správa obsahujúca exaktné vyhodnotenie úspešnosti marketingovej komunikácie a marketingu ako takého. Správa audítora obsahuje aj odporúčania na zmeny v jednotlivých oblastiach marketingu s dôrazom na interné možnosti spoločnosti a firemnú kultúru.

Plán auditu

Definovanie rozsahu, oblasti skúmania a časového harmonogramu auditu. Základným predpokladom relevantného a využiteľného auditu je presné stanovenie jeho cieľov.

Realizácia auditu

Analýza marketingového prostredia a funkčnosti existujúcej marketingovej stratégie v ňom. Audit reálneho úspechu postupov marketingovej stratégie a interných procesov.

Výstup auditu

Prehľadne spracované výsledky skúmania zadanej oblasti marketingu spoločnosti, výrobku alebo služby. Jasné poukázanie na úspešné miesta, prípadne odhalenie slabín.

Odporučenie na vykonanie zmien

Spracovanie príležitostí, potenciálnych hrozieb vyplývajúcich z auditu. Konkrétne návrhy zmeny marketingovej stratégie s dôrazom na zvýšenie jej potenciálu.

Základný audit marketingu

Vypracujeme pre vás základnú analýzu marketingovej
komunikácie, na základe ktorej môžete uvážiť ďalšie kroky.
Stačí vyplniť nižšie uvedené položky, budeme vás kontaktovať.
Cena základného auditu je 300 €.

Vaše meno (povinný údaj)

Váš e-mail (povinný údaj)

Webová stránka Vašej spoločnosti

Poradíme vám alebo odporučíme, na koho sa obrátiť

Pre našich klientov zabezpečujeme mnoho služieb v úzkej kooperácii s overenými partnermi.

Ako pracujeme?

Snažíme sa nájsť optimálne riešenie pre každého klienta, nie vždy za cenu vlastného profitu. Ak vám nedokážeme pomôcť priamo, radi vám odporučíme spolupracujúcu spoločnosť zaoberajúcu sa problematikou, ktorú aktuálne riešite, určite vám poradia.

Neváhajte nás kontaktovať s akýmkoľvek zadaním alebo problémom z oblasti marketingu, sme pripravení poradiť pri jeho riešení alebo ho vyriešiť za vás.

Tím Theory.

Aj tieto služby pre vás zabezpečíme:

 • Tvorba kreatívneho konceptu kampaní
 • Nákup a správa kampaní
 • Návrh a tvorba webových stránok na mieru
 • Online marketing (SEM, SEM, Online PR, ai.)
 • E-mail marketing
 • Public relations
 • Grafické a DTP služby
 • Event management a incentívna turistika
 • Produkcia TV a rádio spotov
 • Printové a outdoorové kampane
 • Opýtajte sa nás, poradíme vám.

  Váš e-mail

  Vaša otázka, alebo správa.

  Referencie

  Podieľali sme sa aj na úspechu týchto spoločností.